Accueil

Bolsa Familia verhoogt gezinsinkomen van Brazilianen en brengt kinderen terug naar school

De ongelijkheid in Brazilië groeit van op de schoolbanken, en meer nog door de afwezigheid op die schoolbanken. Van de 10-15 jarigen gaat minder dan de helft naar school, in het arme Noordoosten is dat slechts zes procent.
In 2001 voerde Brazilië de Bolsa Familia in. Ouders met een inkomen lager dan 90 reais per maand (ongeveer 31 euro) ontvangen voor ieder kind tussen 6 en 15 jaar een bijdrage van 15 reais of iets meer dan 5 euro. Eén voorwaarde, die kinderen moeten wel naar school gaan. Die maatregel leidt ertoe dat een vierde tot een derde van de uitvallers opnieuw naar school gaat. Mooi maar toch nog ruim onvoldoende, zeker voor het vrij rijke land dat Brazilië toch wel is.
Zes en een half miljoen gezinnen genieten van de Bolsa Familia en voor hen is het een welkome aanvulling op het magere gezinsinkomen, zeg maar een vorm van basisinkomen. Natuurlijk haalt het de inkomensongelijkheid niet drastisch naar beneden. Maar een gezin met twee schoolplichtige kinderen van die leeftijd ziet zijn inkomen stijgen met minstens één derde, in het geval van drie kinderen – niet uitzonderlijk in het kinderrijke Brazilië – zelfs met minstens de helft. En dat is echt niet verwaarloosbaar.

uit landenboek Brazilië http://www.ikwilniet.org/bestelformulieren/bestelformulier_landenreeks.htm

Landen: 

Lees ook

LivreAcesso.Net: toegang tot informatie die overheid niet biedt

De Braziliaanse federale grondwet voorziet in het recht van alle burgers op toegang tot publieke informatie.  Zo hoort het ook in een democratisch land, want geen democratie zonder transparantie en recht op informatie. Maar de Braziliaanse wetgever heeft totnogtoe nagelaten om een kader te scheppen die dat recht ook echt toepasbaar maakt. Het gevolg is dat essentiële overheidsinformatie maar mondjesmaat beschikbaar is en dan nog alleen voor hen die weten hoe en waar te zoeken. Corruptie en rechtsonzekerheid maken dan ook vooral slachtoffers onder de armste bevolkingsgroepen die nauwelijks hun rechten kennen en zeker geen dure advocaten kunnen betalen. Om aan dit democratisch deficit wat te verhelpen, is half januari de interactieve portaalsite LivreAcesso.Net gelanceerd.