Home

Vlaanderen stemt over kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking

Vandaag vergadert en stemt het Vlaams Parlement over het kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking. Dat is een schaarse kans om, anders dan in de voorbije kiesstrijd, toch één keer over onze grenzen te kijken.
De memorie van toelichting heeft aandacht voor wat ontwikkelingssamenwerking is en voor de doelstellingen. Die zijn vervat in de mondiale ontwikkelingsagenda die concreet vorm heeft gekregen in de Millenniumdoelstellingen; daarin staat armoedebestrijding centraal.
De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking zal daarvoor actief zijn in het Zuiden. Zij zoekt en steunt ook een draagvlak voor internationale solidariteit in Vlaanderen. En zij wil het mondiale perspectief promoten en streeft naar coherentie tussen het ontwikkelingsbeleid en andere beleidsdomeinen zoals landbouw en handelspolitiek. Vooral dat laatste blijkt in de meeste landen en ook in de Europese Unie allerminst vanzelfsprekend. Vlaanderen zal stevig moeten werken om te bewijzen dat zoiets kan en dat ontwikkelingssamenwerking niet noodzakelijk een eiland moet zijn dat zowat elke band mist met de echte wereld. Om daaraan te ontsnappen zal de hele Vlaamse regering inderdaad veel meer dan nu een mondiaal perspectief moeten hanteren. Wie bijna elke dag ziet hoe ons maatschappelijk en politiek blikveld verder verschrompelt, kan daarover niet meteen optimistisch zijn.
Het decreet voorziet verder in een aantal principes waarop onze ontwikkelingssamenwerking is gebaseerd en in voorwaarden waaraan ze moet voldoen.
De belangrijkste kritiek is dat het weinig of geen zin heeft armoede te willen bestrijden indien de vraag naar de oorzaken ervan amper of niet wordt gesteld. Want dan is ontwikkelingssamenwerking dweilen met de kraan open. Internationale verhoudingen die alle mensen en samenlevingen in de wereld kansen bieden om hun ontwikkeling en welvaart na te streven zou een veel betere doelstelling zijn – zie ook het hierna vermelde PALA artikel.

Vlaams Parlement - ontwerp van kaderdecreet inzake ontwikkelingssamenwerking http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2006-2007/g1033-1.pdf
Vlaams Parlement - verslag hoorzitting over het ontwerp
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2006-2007/g1033-4.pdf
De millenniumdoelstellingen: armoede en honger halveren kan niet zonder de oorzaak aan te pakken (PALAbrief 18) http://pala.be/palabrief.php?showarticle=1&id=00021

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook

11.11.11 met Noord-Zuidbeweging op zoek naar politieke krachtlijnen

Al enkele jaren probeert de Vlaamse Noord-Zuidbeweging meer impact te krijgen op de politieke besluitvorming over alles wat met de complexe relaties tussen Noord en Zuid te maken heeft. Historisch is de beweging gegroeid vanuit een veelheid aan organisaties - vaak op ideologische basis - die niet altijd even goed samenwerkten. Om daaraan te verhelpen en zodoende de slagkracht van de beweging te vergroten, werd enkele jaren geleden gestart met een vernieuwingsoperatie. 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, stuurt die operatie en organiseerde op 18 februari een politiek forum in het Vlaams Parlement in Brussel.